یاخدا

تا خدا فاصله اي نيست بيا

باهم از پيچ وخم سبز گياه

 تا ته پنجره بالا برويم

 وببينيم خدا .........

پشت اين پنجره ها منتظر است

!! به همت خانوم ۞بنده خدا۞ | 15:11 | شنبه بیست و ششم تیر ۱۳۸۹ •

RSS